اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-66166335

ایمیل
Entconf@sharif.ir
وب سایت www.entconf.sharif.ir

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ
از 1397/09/20 لغایت 1397/09/21
• فرصت¬ ها و تهدیدهای کارآفرینی فردی و سازمانی در زیست بوم کارآفرینی ایران
• فرصت ¬ها و تهدیدهای کارآفرینی عمومی و دولتی در زیست بوم کارآفرینی ایران
• فرصت ¬ها و تهدیدهای کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی در زیست بوم کارآفرینی ایران
• راهکارهای تقویت و توسعه کارآفرینی در فضای کسب و کار امروز ایران
• آثار،‌ محدودیت ها و الزامات کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
• نهادهای عمومی (رسانه ¬ها،‌ آموزش و پرورش و آموزش عالی) و زمینه ¬سازی برای کارآفرینی
• روش ¬های تامین مالی برای راه اندازی کسب و کار در زیست بوم کارآفرینی ایران
• دانشگاه کارآفرین: اهداف و ماموریت ¬ها