اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه ایوان کی

تاریخ
از 1396/09/02 لغایت 1396/09/02