اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ایرانی تاریخ

تاریخ
از 1396/11/05 لغایت 1396/11/05
الف) تاریخ آموزش در ایران
- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در ایران
- بررسی مدارس نوین آموزشی
- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی
- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس میسیونری

ب) آموزش تاریخ در مدارس
- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه
- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان
- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در مدارس
- بازخوانی تجربیات معلمان تاریخ در آموزش موثر تاریخ در مدارس


ج) معلم و آموزش تاریخ
- بررسی نقش تحقیق و پژوهش معلمان در آموزش تاریخ در مدارس
- تجربه معلمان تاریخ در فرایند تدریس تاریخ و ایجاد نوآوری در آموزش تاریخ
- تجربیات معلمان تاریخ در ایجاد روحیه ی تحقیق و پژوهش در تاریخ نزد دانش آموزان

محور ویژه:
د) تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ
- چگونگی بهره گیری از تاریخ محلی در آموزش تاریخ در مدارس
- چگونگی بهره گیری از یادمان های تاریخی و میراثی استان کرمان در آموزش تاریخ در مدارس
- نقش اسناد و منابع آرشیوی در آموزش تاریخ و بررسی راهکارهایی جهت آشنایی معلمان تاریخ کرمان با اسناد و منابع آرشیوی