اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت ، حسابداری ، حقوق و علوم اجتماعی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

تاریخ
از 1396/09/02 لغایت 1396/09/02