اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
77891544

ایمیل
info@shconf.ir
وب سایت www.shconf.ir/fa

برگزار کننده
خانه فرهنگ مشارکتی ایران

تاریخ
از 1397/08/23 لغایت 1397/08/23
*پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی:
الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
زبان و ادبیات فارسی
آموزش و پرورش
مشاوره و راهنمایی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
حقوق وعلوم سیاسی


*پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
برنامه ريزی رفاه اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جایگاه جمعیت شناسی
آسیب شناسی اجتماعی

*محورهای ویژه:
رفتار در مدیریت
اخلاق و فرهنگ در پژوهش
توسعه فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
پژوهش های مستخرج از پایان نامه مرتبط با محورهای همایش
سایر مباحث مرتبط در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی