اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فرهنگیان

تاریخ
از 1396/12/16 لغایت 1396/12/16
. نقش آموزش های علوم پایه در حل مسائل و کسب مهارت های فردی و اجتماعی

. آموزش علوم پایه و زیست بوم: چالش ها و راهکارها

. جایگاه دانش تخصصی در آموزش علوم پایه

. تاثیر پژوهش در ارتقاء کیفیت آموزش علوم پایه

. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای موثردر فعالیت های عملی در آموزش علوم پایه

. نظریه ها و شیوه های نوین یادهی – یادگیری در آموزش علوم پایه

. تحلیل و بررسی محتوای مواد آموزشی در علوم پایه

. نقد و بررسی برنامه درسی آموزشی علوم پایه( به تفکیک رشته های زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین شناسی) با برنامه درسی مدرسه ای

. جایگاه فن آوری های نوین در ارتقاء کیفی آموزش علوم پایه

- تاثیر آموزش های غیر رسمی بر کیفیت آموزش علوم پایه

. نقش گروه های آموزشی در ارتقاء آموزش علوم پایه

. تجربه های خاص معلمی د رآموزش علوم پایه

. جایگاه آموزش علوم پایه در اسناد بالادستی