اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

تاریخ
از 1396/12/26 لغایت 1396/12/26
آموزش و پرورش و توسعه پایدار
علوم تربیتی و توسعه پایدار
علوم انسانی و توسعه پایدار