اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
info@research2018.ir
وب سایت www.research2018.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی

تاریخ
از 1397/03/17 لغایت 1397/03/17
علوم انسانی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• علوم تربیتی و رفتاری
• علوم دینی و اسلامی
• الهیات و معارف اسلامی
• اخلاق
• مدیریت و حسابداری و اقتصاد
• مشاوره و آموزش و پرورش،
• روانشناسی
• هنر و معماری
• زبان و ادبیات فارسی
• حقوق و علوم سیاسی
• تاریخ و فسلفه و جغرافیا