اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10
تحریک مغناطیسی در تشخیص و درمان

تحریک الکتریکی مغناطیسی کارکردی FES , FNS

الکترومگنتوتراپی

منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی

شبیه سازی و مدلسازی

ساز وکارهای جذب و برهم­کنش

حساسیت سنجی الکترومغناطیسی و رادیوبیولوژی

برش­نگاری امپدانسی

دارورسانی مغناطیسی

مغناطونگاری

لیزر


دوزیمتری و اندازه­گیری میدان­‌های الکترومغناطیسی

ایمنی و آنالیز ریسک سلامت ، استانداردها و سیاست

اثرات بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و مطالعات اپیدمیولوژیکی، محیطی و عمومی

سازگاری الکترومغناطیسی

حفاظت در برابر میدان­های الکترومغناطیسی

تجهیزات تولید میدان و تابش

بیومغناطیس، ذرات و موادمغناطیسی

ثبت و تحریک الکتریکی در تشخیص و درمان (الکترودیاگنوسیس)

تشخیص و پایش مغناطیسی

جداسازی سلولی الکتریکی و مغناطیسی سلول

تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی