اطلاعات همایش

همایش
هفتمین همایش تاریخ مجلس ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی در ادوار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
کتابخانه

تاریخ
از 1396/11/24 لغایت 1396/11/24
بررسی مهم‌ترین مصوبات مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم
مجلس و (دربار، دولت‌ها،‌ انتخابات، نیروهای مسلح،‌ نظام قضائی، سیاست خارجی، بحران‌های سیاسی،‌ بحران‌های اجتماعی)
مجلس و (مسائل اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد، مطبوعات و احزاب)
مجلس و (آب و محیط‌زیست و منابع طبیعی، روستاها، عشایر،‌ کارگران، بحران‌های زیست‌محیطی، مردم،‌ زنان)
سازمان داخلی مجلس(هیأت رئیسه،‌ کمیسیون‌ها،‌ کتابخانه، امور اداری، دیوان محاسبات و ...)
مناسبات مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم با مجالس سنا
لوایح قانونی در مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم
بررسی و عملکرد مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم
رویارویی مجلس و نهضت اسلامی
پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس
مأخذ‌شناسی مطالعات تاریخ مجلس