اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

تاریخ
از 1396/11/16 لغایت 1396/12/16