اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره بین المللی مدیریت کلاس جهانی در ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ
از 1396/12/14 لغایت 1396/12/14
دولت و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و مدیریت کلاس جهانی

رهبری سازمان در کلاس جهانی

مدیریت شهری و روستائی در کلاس جهانی

منابع انسانی در کلاس جهانی

گردشگری و صنایع دستی در کلاس جهانی

بهداشت و سلامت در کلاس جهانی

بانک و مالی در کلاس جهانی

دانش و پژوهش در کلاس جهانی

مشتری مداری در کلاس جهانی

محورهای بخش تولید شامل:

ناب – چابک و کلاس جهانی

تولید و عملیات در کلاس جهانی

مدیریت پروژه در کلاس جهانی

بهره وری و کیفیت در کلاس جهانی

زنجیره تامین در کلاس جهانی

تحقیق و توسعه در کلاس جهانی

ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) در کلاس جهانی

شاخص ها و معیارهای ارزیابی در کلاس جهانی

مدیریت کسب و کار و اشتغال در کلاس جهانی