اطلاعات همایش

همایش
ششمین کنفرانس ملی مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری با رویکرد مهندسی مالی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مهندسی مالی ایران

تاریخ
از 1395/12/10 لغایت 1396/12/10
مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر مهندسی مالی

محورهای فرعی :

- مدیریت و ساختار هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
- ابزارسازی و مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
- نقش هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی
- ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
- سبک هاي تعاملي در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري پيامد هاي آن
- ارزش گذاري شركت ها و پروژه ها در شركت هاي مادر
- انواع دارايي هاي نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري آنها