اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

تاریخ
از 1396/12/18 لغایت 1396/12/18
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بیومکانیک و مهندسی ورزش

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

مدیریت ورزشی

محور های کاربردی

ورزش در آموزش و پرورش

ورزش در آموزش عالی

ورزش در نیروهای مسلح

ورزش کارگری

ورزش شهروندی

محور ويژه: ورزش بانوان