اطلاعات همایش

همایش
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تهران

تاریخ
از 1396/08/10 لغایت 1396/08/11
رویکردهای نوین در مطالعه و کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک آفات، بیماری ها و علف های هرز
سازوکارهای تولید و فرمولاسیون عوامل کنترل بیولوژیک
چگونگی تقویت ارتباط بین بخش های سه گانه تحقیق، آموزش و اجرای برنامه های کنترل بیولوژیک
شیوه های موثر در بومی نمودن دانش تولید عوامل کنترل بیولوژیک
ارتقای روش های تولید و اجرای عوامل کنترل بیولوژیک
زمینه های نوین مطالعه عوامل کنترل بیولوژیک