اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
36166100

ایمیل
info@qc.ut.ac.ir

برگزار کننده
پردیس فارابی دانشگاه تهران و فرماندهی انتظامی قم

تاریخ
از 1397/02/25 لغایت 1397/02/25
• مفهوم شناسی:
• مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی در ادبیات موضوعی
• مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام
• مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های امنیت در ادبیات موضوعی
• مفهوم، تعریف، ابعاد و مولفه های امنیت از دیدگاه اسلام
• پیوندهای نهادی سرمایه اجتماعی و امنیت:
• خانواده، سرمایه اجتماعی و امنیت
• مدرسه، سرمایه اجتماعی و امنیت
• فرهنگ عمومی، سرمایه اجتماعی و امنیت
• فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی و امنیت
• اقتصاد، سرمایه اجتماعی و امنیت
• اشتغال، سرمایه اجتماعی و امنیت
• قانون، سرمایه اجتماعی و امنیت
• مسجد، سرمایه اجتماعی و امنیت
• مدیریت، سرمایه اجتماعی و امنیت
• مدیریت بحران، سرمایه اجتماعی و امنیت
• پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی
• سلامتی، سرمایه اجتماعی و امنیت
• توسعه امنیت اجتماعی:
• بسترهای توسعه امنیت اجتماعی در سطح ملی/ استانی
• زیرساختهای توسعه امنیت اجتماعی در سطح ملی/ استانی
• ابزارهای توسعه امنیت اجتماعی در سطح ملی/ استانی
• محتواهای توسعه امنیت اجتماعی در سطح ملی/ استانی