اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-77210356

ایمیل
info@dsconf.ir
وب سایت www.dsconf.ir/fa

برگزار کننده
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

تاریخ
از 1397/02/18 لغایت 1397/02/18
• یافته های نوین علوم مهندسی
• مهندسی کامپیوتر
• مهندسی بـرق
• مهندسی مکانیک
• مهندسی عمـران
• مهندسی کشاورزی
• مهندسی معمـاری
• مهندسی هوافضـا
• مهندسی متالـوژی
• مهندسی پزشکی
• مهندسی معــدن
• یافته های نوین علوم کاربردی
• جغرافیا و برنامه ریزی
• علوم زیسـتی
• زمین شنـاسی
• علوم کشاورزی
• آمار و ریاضی
• فیزیک کاربردی
• شیمی کاربردی
• بیوتکنولوژی
• علوم بهداشتی
• محیط زیست
• یافته های نوین علوم انسانی
• روانشنــاسی
• لوم اجتماعی
• علـوم تربیـتی
• باستان شناسی
• مـدیـریـت
• آموزش زبـان
• فلسفــه
• اقتـصــاد
• پژوهش درهنر
• علوم ورزشی
• نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت
• راهکارهای پیشرفت علمی در کشور
• راههای تحقق توسعه علم و فناوری
• پیش فرض های پیشرفت علمی کشور
• اهمیت علم و فناوری در جهان
• تبیین نمای کلی پیشرفت
• الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی