اطلاعات همایش

همایش
کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-88551263

ایمیل
info@mbcong.com
وب سایت www.mbcong.com

برگزار کننده
موسسه رویداد پردازش رستان

تاریخ
از 1397/03/30 لغایت 1397/03/30
• مدیریت:
• مدیریت بازرگانی
• مدیریت دولتی
• مدیریت صنعتی
• مدیریت بازاریابی
• مدیریت مالی
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت تحول
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت کارآفرینی و نوآوری
• مدیریت ریسک
• مدیریت بحران
• مدیریت فناوری اطلاعات
• مدیریت آموزشی
• مدیریت بیمه
• مدیریت پروژه و مدیریت برنامه
• مدیریت کیفیت
• مدیریت تکنولوژی
• مدیریت ورزشی
• مدیریت شهری
• مدیریت هتلداری و جهانگردی
• مدیریت گمرکی
• مدیریت فرهنگی
• و سایر موضوعات مرتبط
• کسب و کار:
• کارآفرینی در بستر فناوری
• کسب و کارهای دیجیتال و فناور
• استارتاپ هاو توسعه کسب و کار
• فناوری و توسعه کسب و کار
• الزامات و زیرساخت های کسب و کارهای نوین
• ازکارمندی تا کارآفرینی
• مهاجرت از شغل به حرفه
• از فناوری تا مشتری مداری
• کسب و کارهای دانش بنیان
• توسعه کسب و کار از سازمان های آجری تا سازمان های کلیکی- دیجیتالی
• گذر از کسب و کارهای سنتی به مدرن
• و سایر موضوعات مرتبط