اطلاعات همایش

همایش
دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر توریسم الکترونیک (ECDC2016)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان

تاریخ
از 1395/01/27 لغایت 1395/01/28
Topics:
e-Commerce Strategy & Implementation
e-Customs
e-Trust
e-Commerce and WTO in Developing Countries
Dry port and e-commerce
e-Security
e-Banking
e-Insurance
e-Government
e-Municipality
e-Credit
e-Capital Market
e-Tourism
e-Business
e-Tracking
e-Learning
e-Health
Health Tourism
e-crime and crime prevention
e-mobility
e-commerce education
Game theory
e-contracts
e-learning in tourism
e-library
IPv6 and related issues
Challenges in laws and needs for future regulation in e-commerce and e-banking