اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ایران

تعداد مقالات
0

همراه
0910327356

تلفن ثابت

ایمیل
info@icrp.ir
وب سایت www.icsma.ir/fa

برگزار کننده
مرکز توسعه همایش های بین المللی پارس

تاریخ
از 1397/02/30 لغایت 1397/02/30
• مدیریت:
• مدیریت بازرگانی
• مدیریت عمومی
• مدیریت صنعتی
• مدیریت استراتژیک
• علوم رفتاری در مدیریت
• مدیریت مالی
• مدیریت پروژه
• مدیریت آینده پژوهی
• اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
• حقوق و مدیریت
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت بازاریابی
• مدیریت استراژیک و رقابت
• مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
• مدیریت سیستم ها
• رهبری و رفتار سازمانی
• حاکمیت شرعی
• کیفیت، بهره وری
• ارتباط با مشتری
• حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
• حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
• بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
• کارآفرینی
• سایر موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت
• حسابداری:
• حسابداری اسلامی
• حسابداری نسل ها
• کسب و کار اسلامی
• حسابرسی اسلامی
• فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی
• فرهنگ مالیاتی
• حسابداری مالی
• حسابداری صنعتی
• حسابداری مدیریت
• حسابداری مالیاتی
• حسابرسی
• حسابرسی اجتماعی و اقتصادی
• حسابداری بانک ها و بیمه
• حسابداری کشاورزی
• حسابداری بین المللی
• حسابداری سیستم های اطلاعاتی
• حسابداری آموزشی
• حسابداری دولتی
• حسابداری درآمد ملی
• سایر موضوعات دیگر مرتبط با حسابداری
• اقتصاد:
• مدیریت اقتصاد
• اقتصاد بازرگانی
• اقتصاد عمومی و دولتی
• علوم اقتصادی
• برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
• نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
• اقتصاد و تجارت الکترونیک
• توسعه اقتصادی
• اقتصاد انرژی
• اقتصاد محیط زیست
• برنامه ریزی اقتصادی
• MBA، تبلیغات و بازاریابی
• مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی
• اقتصاد تحریم
• اقتصاد مقاومتی
• مدلسازی اقتصادی
• تجارت بین الملل
• رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
• اقتصاد ایران
• اقتصاد سلامت
• حقوق اقتصادی
• بانکداری
• تولید و مدیریت مالی
• اقتصاد شهری
• نظام های اقتصادی
• رشد اقتصادی
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد سرمایه گذاری
• اقتصاد گردشگری و توریسم
• سایر موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد