اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز پژوهشی زمین کاو

تاریخ
از 1395/09/30 لغایت 1395/09/30
- علوم جانور شناسی
-علوم گیاهی و کشاورزی
-علوم سلولی و مولکولی
-ژنتیک
-بیوتکنولوژی - نانوبیوتکنولوژی
-میکروبیولوژی
-علوم آزمایشگاهی
-بهداشت محیط
-بیوشیمی - بیوفیزیک
-بیوانفورماتیک
-بیولوژی دریا- دام و آبزیان
-مهندسی محیط زیست
-علوم زمین شناسی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی