اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره قزلباشان در ایران و آناطولی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ
از 1395/05/06 لغایت 1395/05/07
قزلباشان و هویت
قزلباشان و صفویه
قزلباشان و عثمانی
قزلباشان در بعد از سقوط حکومت صفویه