اطلاعات همایش

همایش
دومین همايش ملي پايش و پيش آگاهي در گياهپزشكي

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گنبد کاووس

تاریخ
از 1395/12/05 لغایت 1395/12/05
مدیریت آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
ارزیابی خسارت آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
کنترل بیولوژیک آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی و نقش آن در سلامت محصول
پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی و نقش آن در سودآوری محصول
تنش‎های محیطی و اثر آن بر آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
پیش‎آگاهی در گیاه‏پزشکی و نقش آن در کاهش مصرف سموم
هواشناسی و نقش آن در پیش‎آگاهی آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
استفاده از فن‎آوری‎های نوین در پیش‎آگاهی آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
ابزارها، روش‎ها و مدل‎های مختلف نمونه‎گیری از آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز
نقش روش‎های زراعی (آبیاری، شخم، تناوب، کودها و ... ) در کنترل آفات، بیماری‎ها و علف‎های هرز