اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
041-34327526

ایمیل
assf2016@azaruniv.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ
از 1395/07/08 لغایت 1395/07/08
• فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
• مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی
• رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
• بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
• آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی