اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس ملی مدیریت جامع منابع آب

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

تاریخ
از 1395/07/27 لغایت 1395/07/28
-مدیریت منابع آب
-مدیریت و بهره برداری از منابع آب غيرمتعارف
-آبخیزداری و آبخوانداری
-هیدرولیک و هیدرولوژی
-مهندسی ارزش اقتصاد مهندسی در مدیریت منابع آب
-خشکسالی و تغییرات اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک
-هیدروانفورماتیک
-سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری DSS
-کاربرد GIS در مدیریت آب و خاک