اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ
از 1395/06/31 لغایت 1395/07/01
-مهندسی سازه
-مهندسی زلزله
-مهندسی سازه های هیدرولیکی
-مهندسی و مدیریت ساخت