اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شيراز

تاریخ
از 1395/10/07 لغایت 1395/10/11
-فیزیولوژی ورزشی
-رفتار حرکتی
-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
-مدیریت و روانشناسی ورزشی
-بیومکانیک ورزشی