اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
۱- مبانی نظری،فلسفی،روان شناختی و جامعه شناختی، یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی
• مبانی فلسفی، روان شناختی و جامعه شناختی یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی، اخلاق در فناوری
۲- برنامه ریزی آموزشی و درسی یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی
• ارائه پژوهش هایی است که به مخاطب شناسی (یادگیرنده و نیازهای او)، طراحی آموزشی، نظریات، تجارب، سکوها و ابزارهای نرم افزاری یاددهی/یادگیری در طراحی، تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی، معرفی ابزارها و فناوری های نوین، نظریات و تجارب یادگیری/یاددهی در سنجش و ارزیابی کاربران و مولفه های محیط یادگیری ، پژوهش های تربیت مدرس در نظام آموزش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی و یادگیری ترکیبی مربوط می شوند.
۳- مدلسازی کاربر و شخصی سازی مولفه های یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی
• توجه به ویژگی ها، علائق و سلائق کاربر در تبیین و ارائه مدلی از اوست؛ به گونه ای که کارایی و اثربخشی محیط های یادگیری الکترونیکی در پرتو این مدل، افزایش یافته و البته کارایی خود مدل نیز آزمون شده باشد.
۴- طراحی و اجرای واسط های هوشمند و محیط های چند رسانه ای برای مقاصد یادگیری الکترونیکی
• ارائه دستاوردهای پژوهشی است که به گونه ای به ابعاد مختلف واسط کاربر در محیط های یادگیری الکترونیکی و کتابخانه های دیجیتال در جهت بهبود رضایتمندی کاربران این سامانه ها می پردازد. هوشمندی مورد نظر در این خصوص می تواند با توجه به مدل کاربر و یا در پرتوی بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و یا عامل های نرم افزاری قابل تحقق باشد.
۵- شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما
• ارائه دستاوردهای پژوهشی است به گونه ای که با افزودن قابلیت های یادگیری در شبکه های اجتماعی و یا اضافه کردن قابلیت ارتباط اجتماعی به محیط های یادگیری؛ جهت نیل به اهداف یادگیری بهره برده اند. هم چنین تولید ابزارهایی که به نحوی می توانند ایفاگر نقش راهنما در استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی باشند نیز در زمره تحقیقات مرتبط با این محور قلمداد می شود. انتظار می رود که ایده های ارائه شده در این محور حتی الامکان در محیط های واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.
۶- یادگیری الکترونیکی و بین المللی سازی آموزش به ویژه در زمینه های ایران شناسی، آموزش زبان فارسی و علوم و فرهنگ ایرانی اسلامی
• یادگیری الکترونیکی و بین المللی سازی آموزش به ویژه در زمینه های ایران شناسی، آموزش زبان فارسی و علوم و فرهنگ ایرانی اسلامی
۷- کاربرد یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی در آموزش غیررسمی و مادام العمر
• ارائه دستاوردهای پژوهشی در خصوص تلفیق یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش سازمانی(آموزش الکترونیکی حین خدمت کارکنان)، سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، یادگیری الکترونیکی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادگیری مادام العمر و آموزش بزرگسالان و آموزش های شهروندی، مسائل فرهنگی-اجتماعی، یادگیری الکترونیکی در کاهش شکاف دیجیتالی و محرومیت زدایی
۸- مدیریت ، نظارت و ارزیابی نظام یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی
• ارائه دستاوردهای پژوهشی در خصوص مدیریت و برنامه ریزی نظام آموزشی، اقتصاد در یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی با رویکرد اقتصاد مقاومتی.