اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
-ازدیاد برداشت نفت
–-حفاری و ژئومکانیک
–-بهره برداری
–-اکتشاف
- شبیه سازی
- زئوفیزیک
–-مهندسی مخازن
–-مهندسی ایمنی