اطلاعات همایش

همایش
نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژیهای نو

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

تاریخ
از 1395/11/13 لغایت 1395/11/13
• Photovoltaic Technologies
• Wind Energy Technologies
• Wave, Tidal, Ocean Energy Technologies
• Solar Thermal Technologies
• Biomass Energy Technologies
• Geothermal Energy Technologies
• Power Electronics Applications in Renewable Energy Technologies
• Smart Grids
• Combined Heat and Power Systems
• Energy Management in Renewable Energy System
• Communicative Approaches in Renewable Energy System
• Sustainable Architecture in Renewable Energy Systems
• Energy analysis and Management in building Environment
• Co2 Sequestration and Stronge
• New Energy sources in building