اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

تاریخ
از 1395/12/11 لغایت 1395/12/11
-خانواده و مسائل نوپدید فقهی و حقوقی
-خانواده و مسائل نوپدید روانشناختی
-خانواده و مسائل نوپدید جامعه شناختی
-خانواده و مسائل نوپدید فرهنگی