اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری، به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کردستان

تاریخ
از 1395/02/15 لغایت 1395/02/16
-توانمندسازی و بازآفرینی
-مسکن فقرا از تأمین تا تسهیل‌گری
-حکمروایی شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین
-رویکردهای پیش‌نگرانه و پیشگیرانه گسترش محدوده‌های نابسامان شهر
-سیر دگرگونی سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری
-چالش‌ها و فرصت‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری
-تاب‌آوری شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین، فرهنگ شهروندی و مشارکت و ظرفیت‌سازی محلی