اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

تعداد مقالات
0

تلفن همراه
09216189337

تلفن ثابت
09216189337

آدرس ایمیل
asoconf@gmail.com
وب سایت www.joisas.ir
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین
2676-5780

ISSN چاپی
2676-5780

آدرس پستی
محورهای مورد پذیرش مجله- قرآن و حدیث

- فلسفه، الهیات و معارف اسلامی

- فقه و اصول اسلامی، اخلاق اسلامی

- اديان و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی

- حقوق ( تمام گرایش ها)، علوم قضایی و ثبت

- تاریخ( تمام گرایش ها )، باستان شناسی

- علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها)

- علوم تربیتی ( تمام گرایش ها)، برنامه ریزی درسی و آموزشی، مشاوره، فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش

- روان شناسی ( تمام گرایش ها)

- فرهنگ، هنر( تمام گرایش ها )، ارتباطات اسلامی

- علوم سیاسی ( تمام گرایش ها)

- مجموعه علوم مدیریت ( تمام گرایش ها)

- مجموعه علوم حسابداری ( تمام گرایش ها)

- علوم اقتصادی ( تمام گرایش ها)

- زبان و ادبیات فارسی ( تمام گرایش ها)، انگلیسی و عربی، زبان شناسی

- جغرافیا ( تمام گرایش ها)

- علوم ورزشی و تربیت بدنی

- کتابداری و علم دانش شناسی

* سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی، علوم اسلامی و مطالعات بین رشته ای