اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش نامه معارف حسینی

تعداد مقالات
76

تلفن همراه
09113701235

تلفن ثابت
017-32131590

آدرس ایمیل
ayate.boostan@gmail.com
وب سایت www.maarefehosseini.ir
صاحب امتیاز دکتر محمد حسین مردانی نوکنده

ISSN آنلاین
2538-6417

ISSN چاپی
2538-6417

آدرس پستی
گرگان . صندوق پستی 57195 358 . فصل نامه پژوهش نامه معارف حسینی - کدپستی: 5715785897
فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی)
صاحب امتیاز و مدیر مسول: دکتر محمد حسین مردانی نوکنده
سردبیر: سید محمد کاظم طباطبایی
جانشین سردبیر: مهدی مردانی (گلستانی)
فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی) نشریه ای با موضوع مطالعات اسلامی با تمرکز بر معارف امام حسین(ع) به زبان فارسی و گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به شماره ثبت 75858 فعالیت خویش را با رویکرد علمی-تخصصی آغاز نموده است.
قیمت هر شماره فصلنامه از ابتدای سال 1397 مبلغ 125 هزار ریال (اشتراک سالیانه 500 هزار ریال) می باشد. شماره حساب بانک ملی 0111650896001 به نام کانون فرهنگی تبلیغی فرات.