اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش نامه معارف حسینی

تعداد مقالات
35

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی)
صاحب امتیاز و مدیر مسول: دکتر محمد حسین مردانی نوکنده
سردبیر: سید محمد کاظم طباطبایی
جانشین سردبیر: مهدی مردانی (گلستانی)
فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی) نشریه ای با موضوع مطالعات اسلامی (با تمرکز بر معارف امام حسین(ع)) به زبان فارسی و گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به شماره ثبت75858 فعالیت خویش را با رویکرد علمی-تخصصی آغاز نموده است.