اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات داستانی

تعداد مقالات
72

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

تماس با نشریه:

http://pl.journals.pnu.ac.ir