اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های نوین در حسابداری

تعداد مقالات
12

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی