اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های نوین در حسابداری

تعداد مقالات
12

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

آدرس سایت نشریه:

http://nra.journals.pnu.ac.ir