پیام راستان

پیام راستان

تعداد کل مقالات : 19 مقاله

از نویسندگان محترم، تقاضا می شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه نامه نیست، خودداری فرمایند: صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می گیرند که مطابق شیوه نامه نگاشته شده باشند.

1- ارجاع منابع و ماخذ، در متن مقاله نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

1-1 منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج 2، ص 83).

1-2 منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مولف)؛ مثال (Plantinga, 1998, p.71).

- تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و ... (Ibid, …) خودداری شود.

- چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

2- تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متنی (بند 1) خواهد بود).

3- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره ی چاپ، جلد.

مثال: هارت ناک، یوستوس (1351)، وینگشتاین، ترجمه ی منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه.

مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل نامۀ مفید، دوره سوم، ش 10.

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

مثال: محمود بینا مطلق (1382)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.

Rickman, H.P. (1972), "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan Publishing Company.

4- چکیده ای حداکثر دارای 300 واژه و در بردارنده ی عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر 10 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دنشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.

5- ترجمه ی انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه ها همراه مقاله ارسال گردد.

6- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط ورود 2003، متن مقاله با قلم BLotus 12 (لاتین TimesNewRomav 10) حروفچینی شود.

7- عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

8- سه نسخه از مقاله همراه با فایل الکترونیکی آن (بر روی سی دی) ارسال گردد.9- حجم مقاله، از 3000 کلمه کمتر و از 9000 کلمه بیشتر نباشد.

10- مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

11- «پیام راستان»، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

13- مقاله ارسال شده، بازگردانده نمی شود.

 


آدرس نشریه: بروجرد، اندیشه، فاز 3، خیابان سرو، کوچه سرو 6، پلاک 11، دفتر نشریه پیام راستان

تلفن: 06642301438- 09163997103

پست الکترونیک نشریه:

 farshadaliyari100@gmail.com