اطلاعات نشریه

نشریه
پیام راستان

تعداد مقالات
19

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

از نویسندگان محترم، تقاضا می شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه نامه نیست، خودداری فرمایند: صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می گیرند که مطابق شیوه نامه نگاشته شده باشند.

1- ارجاع منابع و ماخذ، در متن مقاله نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

1-1 منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج 2، ص 83).

1-2 منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مولف)؛ مثال (Plantinga, 1998, p.71).

- تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و ... (Ibid, …) خودداری شود.

- چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

2- تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متنی (بند 1) خواهد بود).

3- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره ی چاپ، جلد.

مثال: هارت ناک، یوستوس (1351)، وینگشتاین، ترجمه ی منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه.

مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل نامۀ مفید، دوره سوم، ش 10.

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

مثال: محمود بینا مطلق (1382)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.

Rickman, H.P. (1972), "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan Publishing Company.

4- چکیده ای حداکثر دارای 300 واژه و در بردارنده ی عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر 10 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دنشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.

5- ترجمه ی انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه ها همراه مقاله ارسال گردد.

6- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط ورود 2003، متن مقاله با قلم BLotus 12 (لاتین TimesNewRomav 10) حروفچینی شود.

7- عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

8- سه نسخه از مقاله همراه با فایل الکترونیکی آن (بر روی سی دی) ارسال گردد.9- حجم مقاله، از 3000 کلمه کمتر و از 9000 کلمه بیشتر نباشد.

10- مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

11- «پیام راستان»، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

13- مقاله ارسال شده، بازگردانده نمی شود.