صنعت و دانشگاه

صنعت و دانشگاه

تعداد کل مقالات : 43 مقاله


نشریه علمی - ترویجی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

صاحب امتیاز: جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

مدیر مسئول: دکتر مسعود شفیعی

سردبیر: دکتر فتح اللّه مضطرزاده

مدیر اجرایی: دکتر محمد علی نعمتی

 سایت نشریه:

http://jiu.ir