مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

تعداد کل مقالات : 45 مقاله

 

علوم زیستی و زیست فناوری:

 • علوم جانوری
 • علوم گیاهی
 • علوم سلولی و مولکولی
 • ژنتیک
 • میکروبیولوژی
 • بیوتکنولوژی
 • بیوشیمی
 • بیوفیزیک
 • بیوانفورماتیک
 • بیولوژی دریا
 • دام و آبزیان
 • بهداشت محیط
 • محیط زیست و حیات وحش
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت ورزشی
 • حقوق محیط زیست
 • حسابرسی محیط زیست
 • بیوانفورماتیک
 • زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
 • ژنتیک
 • علوم سلولی و مولکولی
 • سیستماتیک – فلوریستیک گیاهی
 • فیزیولوژی گیاهی
 • سیستماتیک جانوری
 • فیزیولوژی جانوری
 • زیست تکوینی جانوری
 • زیست تکوینی گیاهی
 • سلولی و ملکولی
 • اکولوژی و محیط زیست
 • ایمنی زیستی
 • مهندسی ژنتیک
 • استانداردهای زیست فناوری
 • و سایر موضوعات مرتبط.
 

 

 

آدرس: شیراز خیابان معدل غربی . حدفاصل فلسطین و ملاصدرا . ساختمان نصر 

 

پلاک 216طبقه دوم واحد 7 مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

 

 

https://irijournals.com