پژوهش در رفتار حرکتی

پژوهش در رفتار حرکتی

تعداد کل مقالات : 7 مقاله


دوفصلنامه پژوهش در رفتارحرکتی،مجله تخصصی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراء(س) است که به موجب نامه شماره  3/18/221283 مورخ 23/11/1391  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه به چاپ می رسد.

 مجله پژوهش در رفتار حرکتی مقالات اصیل و مروری در حوزه رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی، رشد حرکتی، آموزش تربیت بدنی و روان شناسی ورزشی را به صورت چاپی دو شماره در سال منتشر می کند.

 

ایمیل مدیر اجرائی نشریه: motorbehavior@alzahra.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه، در ساعات اداری میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل نمائید

 

تلفن:85692461

نمابر:88041468