اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش در رفتار حرکتی

تعداد مقالات
7

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

دوفصلنامه پژوهش در رفتارحرکتی،مجله تخصصی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراء(س) است که به موجب نامه شماره  3/18/221283 مورخ 23/11/1391  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه به چاپ می رسد.

 مجله پژوهش در رفتار حرکتی مقالات اصیل و مروری در حوزه رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی، رشد حرکتی، آموزش تربیت بدنی و روان شناسی ورزشی را به صورت چاپی دو شماره در سال منتشر می کند.