نوآوری‌های مدیریت آموزشی

نوآوری‌های مدیریت آموزشی

تعداد کل مقالات : 281 مقاله

فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است

دوره انتشار:  فصلنامه

موضوع:  علمی پژوهشی در زمینه مدیریت آموزشی

 

نشانی الکترونیک   http://jmte.riau.ac.ir

ایمیل اختصاصی   modernthoughts@gmail.com