مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 24 ، دوره دوم ، سال دوم ، زمستان 1398>>