مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 12 ، دوره دوم ، سال چهارم ، بهار 1400>>