مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 43 ، دوره دوم ، سال چهارم ، بهار 1401>>