اطلاعات نشریه

نشریه
تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش

تعداد مقالات
960

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
0358309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین

ISSN چاپی
2981-0981

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. مجتمع پانتا
ــ اخلاق اسلامی
ــ آسیب شناسی فرهنگی در علوم تربیتی
ــ آموزش الكترونيك
ــ آموزش و پرورش
ــ برنامه ریزی درسی
ــ برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
ــ پژوهش در روانشناسی اجتماعی
ــ تحقیقات نوین آموزشی
ــ تعليم و تربيت اسلامي
ــ روانشناسی بالینی و آسیب شناسی
ــ روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت
ــ روانشناسی سلامت و مطالعات رفتاری
ــ روانشناسی شخصیت و رشد فکری
ــ روانشناسی صنعتی و سازمانی در اجتماع
ــ روانشناسی عمومی و مددكاری اجتماعی
ــ روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
ــ روانشناسی و برنامه ريزی امور فرهنگی
ــ سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی و آسیب های فرهنگی
ــ سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی و آسیب های اجتماعی
ــ سبک زندگی سالم
ــ علوم تربیتی و فرهنگ اسلامی
ــ مطالعات راهبردي در روانشناسی
ــ مطالعات زنان و خانواده
ــ نقش روانشناسان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
ــ نقش سازنده تعلیم و تربیت در پیشگیری از آسیب های فرهنگی
ــ نقش مشاوره و آموزش در پیشگیری آسیب های اجتماعی