اطلاعات نشریه

نشریه
تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش

تعداد مقالات
7

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
0358309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. مجتمع پانتا
ــ اخلاق اسلامی
ــ آسیب شناسی فرهنگی در علوم تربیتی
ــ آموزش الكترونيك
ــ آموزش و پرورش
ــ برنامه ریزی درسی
ــ برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی
ــ پژوهش در روانشناسی اجتماعی
ــ تحقیقات نوین آموزشی
ــ تعليم و تربيت اسلامي
ــ روانشناسی بالینی و آسیب شناسی
ــ روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت
ــ روانشناسی سلامت و مطالعات رفتاری
ــ روانشناسی شخصیت و رشد فکری
ــ روانشناسی صنعتی و سازمانی در اجتماع
ــ روانشناسی عمومی و مددكاری اجتماعی
ــ روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
ــ روانشناسی و برنامه ريزی امور فرهنگی
ــ سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی و آسیب های فرهنگی
ــ سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی و آسیب های اجتماعی
ــ سبک زندگی سالم
ــ علوم تربیتی و فرهنگ اسلامی
ــ مطالعات راهبردي در روانشناسی
ــ مطالعات زنان و خانواده
ــ نقش روانشناسان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
ــ نقش سازنده تعلیم و تربیت در پیشگیری از آسیب های فرهنگی
ــ نقش مشاوره و آموزش در پیشگیری آسیب های اجتماعی