مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 30 ، دوره سوم ، سال چهارم ، پاییز 1400>>