مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 25 ، دوره اول ، سال چهارم ، تابستان 1402>>