اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز پژوهش های علوم جوی

تاریخ
از 1395/08/18 لغایت 1395/08/19
-هوا و اقلیم
-مجموعه علوم جغرافیایی
-مجموعه علوم کشاورزی
-مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست
-مجموعه علوم زمین شناسی
-مخاطرات طبیعی