اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

تاریخ
از 1395/12/18 لغایت 1395/12/19
- شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده
- ارزیابی، مدیریت و آمایش سرزمین
- ارزیابی، مدیریت و آمایش سرزمین
- زیست شناسی و محیط زیست
- عمران، معماری و محیط زیست
- شیمی و محیط زیست
- زمین شناسی زیست محیطی
- محیط زیست و کشاورزی پایدار
- نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و علوم جدید در حفاظت محیط زیست