اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی

تعداد مقالات
0

همراه
09119886154

تلفن ثابت
33690228 -013

ایمیل
conferencegp2017@gmail.com
وب سایت www.conf.isc.gov.ir/geog

برگزار کننده
انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1396/02/13 لغایت 1396/02/13
• برنامه ریزی شهری
• برنامه ریزی روستایی
• برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
• جغرافیای سیاسی
• آب و هوا شناسی
• ژئومرفولوژی
• گردشگری
• جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی
• توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی (ملی، منطقه ای، شهری، روستایی)
• سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GIS & RS)
• سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی